E- vilkår

Generelle oplysninger
Bigzone
Juridisk navn
Organisationsform
Adresse (Toftevej 21 5400 Bogense),
e-mailadresse  admin@bigzone.dk
Telefonnummer  60142915
Etableringsår  2018

Betaling
(Paypal og diverse kontokort via paypal).

Levering
Vi leverer med GLS fragtpris 35.-.
Leveringstiden for varen – ca 2 dage.

Særlige vilkår
Til andet land i EU er fragtprisen 70.-

tSide 2 af 8
Senest revideret d. 08. okt 2018
Hvis du fortryder dit køb
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;
a) har modtaget din vare
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere
forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om
en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
d) får den første vare i fysisk besiddelse når det drejer sig om aftaler om
regelmæssig levering af varer over en bestemt periode (punkt d indsættes kun
ved aftaler om regelmæssig levering af varer)
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Meddelelsen skal gives ved (indsæt mail, tlf. nummer osv.) I din meddelelse skal du gøre os
og sende med retur. Den finder du medsendt din
ordrebekræftelse/vare og nederst i dette dokument/her
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig
meddelelse om dette.
Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har
meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med
tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for Elektronik varer

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 35.- DKK.
Varer undtaget fortrydelsesretten
Elektronik
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
1. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
Side 3 af 8
Senest revideret d. 26. maj 2018
– Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug,
som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende,
der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
– Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af
fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler
vedrørende udlejning af fast ejendom,
– Opførelse af bygning,
– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis,
længerevarende ferieprodukter m.v.,
– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
– Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
– Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den
erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
2. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt
med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at
fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
3. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et
tydeligt personligt præg,
4. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
5. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager
ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
6. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre
varer ved leveringen,
7. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse
og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af
markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
8. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos
forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
9. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som
forbrugeren har brudt plomberingen på,
10. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for
levering af sådanne publikationer,
11. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
Side 4 af 8
Senest revideret d. 26. maj 2018
12. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer,
biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud,
når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den
pågældende tjenesteydelse skal udføres,
13. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er
påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at
vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
14. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
15. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på
kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan
forekomme i fortrydelsesperioden.
(indsæt, hvis du sælger nedenstående produktgrupper)
Du mister din fortrydelsesret, hvis;
– du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige
årssager ikke er egnet til at blive returneret.
– du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.
Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er
nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord –
du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket
betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af
varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik.
Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde a
Side 5 af 8
Senest revideret d. 26. maj 2018
tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion,
medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da
har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
(Indsæt adresse)
(Hvis det er muligt at aflevere varen på jeres adresse, indsæt da nedenstående sætning)

Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.
Når du handler på bigzone.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det
betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i
prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge
af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du
reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være
rettidig.
Vi refunderer ikke fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
Varen sendes til:
bigzone

Toftevej 21

5400 Bogense
Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt.
Side 6 af 8
Senest revideret d. 08. okt 2018
.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for
afsendelse, så vi kan tilbagebetale .
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Bigzone.dk og opbevares i fem år,
hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af
dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der
indsamles og hvorfor.
Direktøren på Bigzone har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på bigzone.dk er J Petterson.

Oplysninger afgivet til bigzone.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand,
og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
OBS! Hvis I har en aftale med eksempelvis et anmeldelsessite vil det betegnes som, at der
videregives oplysninger til tredjemand. Det skal I oplyse om her og angive, hvem I videregiver
oplysningerne til.
Side 7 af 8
Senest revideret d. 26. maj 2018

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til admin@bigzone.dk for relevant
med navn og adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning,
kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Side 8 af 8

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med
min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato
(*) Det ikke relevante udstreges